Festival Aturuxo 2024 – XII Edición – Bravos, Ourol – 19 e 20 de xullo

Política de privacidade

Seguindo os principios de legalidade, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición esta Política de privacidade.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

RESPONSABLE(ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS
NIFG27453059
ENDEREZOLG. CHAO DE CASTRO, N.º 13, 27867 (SANTIAGO DE BRAVOS) LUGO, GALICIA
CONTACTOCorreo electrónicoaturuxeirosdebravos@gmail.com
Teléfono722 10 58 50

Para que finalidade tratamos os seus datos persoais?

En (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS, dependendo da categoría de interesado de que se trate, tratamos a información que nos facilita coas seguintes finalidades finalidades:

INTERESADOSFINALIDADE DO TRATAMENTO
SOCIOS

Xestión de socios e socias da asociación.

Xestión e organización das actividades da asociación.

Comunicación electrónica.

VOLUNTARIOS

Xestionar procesos de selección de voluntarios.

Xestión das comunicacións e reunións de formación necesarias.

Xestión administrativa relacionada con seguros, convenios de voluntariado.

PROVEDORESXestionar a relación comercial e/ou profesional.
CANDIDATOSXestionar o proceso de selección de persoal.
COMUNICACIÓNS COMERCIAISDar información de interese sobre as nosas actividades, os nosos servizos e noticias relevantes por calquera medio.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

INTERESADOSBASE XURÍDICA
SOCIOS

rt. 6.1 a) RGPD: O interesado prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais.

Art. 6.1 b) RGPD: O tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o interesado sexa parte ou para a aplicación a instancia deste de medidas precontractuais.

VOLUNTARIOS

Art 6.1 a) RGPD: O interesado prestou o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais.

Art 6.1 c) RGPD: cumprimento dunha obriga legal. Así é, dende a Lei 45/2015, do 14 de outubro, do Voluntariado. que impón a obriga de formalizar un convenio co voluntariado.

Por outra banda, a Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, pola que se impón a obriga de xustificar as axudas e subvencións percibidas e os datos dos participantes nas mesmas.

PROVEDORESArt 6.1.b RGPD: Execución dun contrato no que o interesado sexa parte.
CANDIDATOSArt 6.1.a RGPD: Consentimento do interesado.
COMUNICACIÓNS COMERCIAIS

1. Medios electrónicos:

Normativa de servizos da sociedade da información (21 LSSI):

    • Relación contractual previa: Podes proceder ao envío de comunicacións comerciais relacionadas co produto inicialmente contratado.

    • Clientes potenciais: Pódese facer efectivo cando se solicite expresamente ou se acepte expresamente.

2. Medios non electrónicos: 

    • Relación contractual previa: Art 6.1.f RGPD: Interese lexítimo.

    • Clientes potenciais: Art 6.1.a RGPD: Consentimento do interesado.

En calquera caso, poderá opoñerse ao envío en calquera comunicación.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

INTERESADOSCRITERIOS PERIODO DE CONSERVACIÓN
SOCIOS

Os seus datos conservaranse durante o tempo mínimo necesario, que será durante a duración da relación establecida.

En particular, os datos económicos conservaranse de acordo coa Lei 58/2003, xeral tributaria.

Os datos relativos aos interesados ​​en recibir

comunicacións electrónicas conservaranse nos sistemas da Asociación por tempo indefinido mentres a persoa interesada non solicite a oposición, momento no que quedará bloqueado.

VOLUNTARIOS

Os seus datos conservaranse durante o tempo mínimo necesario, que será durante a duración da relación establecida e, unha vez finalizada esta, estes datos conservaranse debidamente bloqueados en función dos prazos legais establecidos pola normativa aplicable, sendo o máximo. prazo de 10 anos o derivado das obrigas de xustificación das axudas e subvencións percibidas, no caso de que fosen percibidas.

Como norma xeral, se se trata dunha consulta, os seus datos conservaranse ata a resolución da súa solicitude de información.

CANDIDATOSOs seus datos permanecerán activos na base de datos de candidatos durante un período de 1 ano.
COMUNICACIÓNS COMERCIAISAta que manifestes o teu desexo de non estar subscrito.

Os datos que solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitalos, pero a súa non comunicación pode afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestalo.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

(ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe expresamente diso.

Así mesmo, informámoslle de que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual que mantén coa (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA Y DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS, poderán ser comunicados a:

  • Bancos e entidades financeiras para a recollida dos servizos contratados e /ou produtos adquiridos.
  • Administracións públicas con competencias nos sectores de actividade da (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS, cando así o estableza a normativa vixente.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos dos interesados ​​son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
  • Dereito de rectificación ou supresión
  • Dereito de oposición
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
  • Dereito á portabilidade dos datos

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais remitindo unha comunicación escrita ao domicilio social da (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS ou ao correo electrónico facilitado para tal efecto, aturuxeirosdebravos@gmail.com, incluíndo en ambos os casos unha fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo equivalente.

Modelos, formularios e máis información sobre os seus dereitos dispoñibles na páxina web da autoridade nacional de control, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD,  www.aepd.es.

Podo retirar o consentimento?

Ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar se considero que os meus datos non se están tratando correctamente?

Se algún interesado considerase que os seus datos non son tratados correctamente pola (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS, poderá dirixir as súas reclamacións ao correo electrónico aturuxeirosdebravos@gmail.com ou á autoridade de protección de datos correspondente, sendo a AEPD a indicado no territorio nacional, www.aepd.es.

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle (ACDR) ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos do persoal subministrado. Todo isto para evitar a súa alteración, perda, e/ou acceso ou tratamento non autorizado, tal e como esixe a lei, aínda que non exista unha seguridade absoluta.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza algún cambio nos mesmos.

Confidencialidade

(ACDR) A ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA E DEPORTIVA ATURUXEIROS DE BRAVOS infórmalle de que os seus datos serán tratados coa máxima atención e confidencialidade por todo o persoal que interveña nalgunha das fases do tratamento.